Tiếng Việt   English

TCVN ISO 50001:2012 - Energy Management System

Wednesday, 08/07/2015, 10:44 GMT+7

TCVN ISO 50001:2012 - Energy Management System

TCVN ISO 50001:2012 - Energy Management System

Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2012 nhằm giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường khác có liên quan cũng như chi phí năng lượng thông qua quản lý năng lượng một cách hệ thống

TCVN ISO 50001:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 50001:2011

TCVN ISO 50001:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công  nghệ công bố.

Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để nâng cao hiệu quả năng lượng, gồm hiệu suất năng lượng, việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này nhằm giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường khác có liên quan cũng như chi phí năng lượng thông qua quản lý năng lượng một cách hệ thống. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, với quy mô bất kỳ không phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội. Việc áp dụng thành công phụ thuộc vào cam kết của tất cả các cấp và chức năng trong tổ chức và đặc biệt là cam kết của lãnh đạo cao nhất.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), theo đó một tổ chức có thể xây dựng và thực hiện chính sách năng lượng, thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch hành động có tính đến các yêu cầu pháp lý và thông tin liên quan đến việc sử dụng năng lượng đáng kể. Hệ thống quản lý năng lượng cho phép tổ chức đạt được các cam kết về chính sách, thực hiện hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả năng lượng của mình và chứng tỏ được sự phù hợp của hệ thống với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hoạt động thuộc kiểm soát của tổ chức và việc áp dụng tiêu chuẩn này cũng có thể được thay đổi để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của tổ chức, gồm cả sự phức tạp của hệ thống, mức độ văn bản hóa và các nguồn lực.

Tiêu chuẩn này dựa trên khuôn khổ cải tiến liên tục Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA) và kết hợp quản lý năng lượng vào thực tiễn hàng ngày của tổ chức.

Để hiểu rõ thêm về Bộ tiêu chuẩn này, vui lòng xem thêm:

Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 50001 về hệ thống quản lý Năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 50001 về hệ thống quản lý năng lượng

Quy định về việc lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nguồn: Theo TCVN ISO 50001:2012 - Bộ Khoa học và Công nghệ công bốSearch on :    


Supports

yahoo     skype
 
Sales team: 0913 949 582
Technical team: 0913 949 582
Customer care center: 0913 949 582
Hotline: 0903 949 582

 


Certificates
danh hiệu đạt đượcTOP 100 STYLEETEC Emas Authorized Distributor 2017